google-site-verification=3dnpLi07I7Len3Ah4zgpwShNv1umeGiv32M78Tpyh2M 테츠의 잡동사니 :: 드래곤볼 신들의 전쟁-국내 상영관 안내(CGV,롯데시네마,메가박스)

posted by 메이테츠 메이테츠 2013. 8. 27. 18:01※ 메가박스

 

 - 디지털더빙

 

극장명 / 예매가능일시 (8월27일 오후4시 현재)

 

 

 

 

◆ 서울

 

 

 

목동        : 8월29일

 

상봉        : 8월29일~9월3일

 

수유        : 8월29일

 

은평        : 8월29일~8월30일

 

코엑스     : 8월29일~9월1일

 

 

 

 

 

◆ 인천/경기

 

 

남양주     : 8월29일

 

백석        : 8월29일~8월30일

 

부천        : 8월29일~8월30일

 

분당        : 8월29일~8월30일

 

양주        : 8월29일~8월30일

 

연수        : 8월29일

 

영통        : 8월29일

 

일산        : 8월29일~8월30일

 

킨텍스     : 8월29일~8월30일

 

파주출판도시 : 8월29일~8월30일

 

 

 

 

 

◆ 대전/충청

 

 

공주       : 8월29일

 

세종       : 8월29일~9월3일

 

천안       : 8월29일

 

 

 

 

 

◆ 부산/대구/경상

 

 

경남대      : 8월29일~8월30일

 

구미         : 8월29일

 

구미강동   : 8월29일

 

대구칠성로 : 8월29일~9월3일

 

덕천          : 8월29일~8월30일

 

부산극장    : 8월29일~8월30일

 

오투(부산대) : 8월29일~8월30일

 

창원          : 8월29일~8월30일

 

해운대       : 8월29일~8월30일/9월2일~9월3일

 

 

 

 

 

◆ 광주/전라

 

 

광주 충장로 : 8월29일~9월2일

 

송천           : 8월29일~ 9월3일

 

전대(광주)   : 8월29일~ 8월30일

 

콜롬버스상무 : 8월29일~8월30일

 

콜롬버스하남 : 8월29일~8월30일

 

 

 

 

 

◆ 강원

 

 

속초     : 8월29일~ 9월3일

 

원주     : 8월29일~ 9월1일 

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

 

 

- 디지털자막

 

 

극장명 / 예매가능일시 (8월27일 오후5시 현재)

 

 

 

 

◆ 서울

 

 

강남        :8월29일~ 8월30일

 

목동        : 8월29일

 

이수        : 8월29일~8월30일

 

코엑스     : 8월28일(M2관 유료전야제 오후7시30분)

                  8월29일~ 9월1일

                 

 

 

 

◆ 인천/경기

 

 

남양주     : 8월29일~8월30일

 

부천        : 8월29일~8월30일

 

연수        : 8월29일

 

영통        : 8월29일

 

일산        : 8월29일~8월30일

 

킨텍스     : 8월29일~8월30일

  

 

 

 

◆ 대전/충청

 

 

대전        : 8월29일

 

 

 

 

 

◆ 부산/대구/경상

 

 

대구칠성로 : 8월29일~9월3일

 

덕천          : 8월29일~8월30일

 

부산극장    : 8월29일~8월30일

  

 

 

 

◆ 광주/전라

 

 

 

송천           : 8월29일~ 9월3일

 

전대(광주)   : 8월29일~ 8월30일

 

 

 

 

 

◆ 강원

 

 

원주     : 8월29일~ 9월1일 

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

 

★ CGV

 

 

디지털 더빙

 

 

극장명/예매가능일자(8월27일 오후4시시기준)

 

 

 

◆ 서울 

 

 

강동 : 829~ 93

 

강변 : 829~ 831

 

군자 : 829~ 93

 

김포공항 : 8월29일~8월30일

 

독산 : 829~ 831

 

상암 : 831

 

송파 : 829

 

신도림 : 829~ 831

 

영등포 : 829~ 830

 

왕십리 : 829~ 830

 

용산 : 829~ 831

 

중계 : 829~ 831

 

 

 

◆ 경기

 

 

 

동탄 : 8월31일 

  

북수원 : 829

 

수원 : 829

 

안산 : 831~ 91

 

안양 : 829~ 91

 

야탑 : 8월29일

 

역곡 : 829~ 830

 

의정부 : 8월29일

 

죽전 : 829~ 830

 

평택 : 829

 

화정 : 8월29일~8월30일

 

 

 

 

◆ 인천

 

 

계양 : 829~ 93

 

부평 : 829~ 830

 

인천 : 829~ 91

 

인천연수: 831~ 91

 

주안 : 829~ 91

 

 

 

 

◆ 부산

 

 

서면 : 829

 

센텀시티:829~ 91

 

아시아드:829~ 94

 

화명 : 829~ 91

 

 

 

 

◆ 울산

 

 

울산삼산:829~830/92~94

 

 

 

 

◆ 대구

 

 

대구 : 8월29일 

  

대구이시아:831~91

대구 칠곡 : 8월31일  

 

 

 

 

◆ 대전

 

 

대전가오:829/831~91

 

대전둔산:831~ 91

대전터미널:831~ 91

 

 

 

 

◆ 광주

 

 

광주 첨단   :8월29일~8월30일 

 

광주터미널 :829~830

 

 

 

◆ 강원

 

 

춘천 : 829~ 94

 

 

 

 

◆ 경남

 

 

거제 : 831~ 91

 

김해 : 829~ 830

 

마산 : 831~ 91

 

진주 : 8월29일~9월1일/9월3일

 

 

 

 

 

◆ 경북

 

 

북포항 : 829~ 94

 

포항 : 829~ 94

 

 

 

 

◆ 충청

 

 

천안펜타포트 : 829~ 93

 

 

 

 

◆ 제주

 

 

제주 : 831~ 91

 

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 

 

 

디지털 자막

 

 

 

◆ 서울 

 

 

 

강변 : 829~ 831

 

구로 : 829~ 831

 

대학로 : 829

 

명동역 : 829~ 830

 

상암 : 829~ 831

    

왕십리 : 829~ 91

 

중계 : 829~ 831

 

 

 

◆ 경기

 

 

안양 : 829~ 91

 

 

 

 

◆ 인천

 

 

 

인천 : 829~ 91

 

 

 

 

 

◆ 부산

 

 

서면 : 829~ 91

 

 

 

 

◆ 울산

 

 

울산 : 8월29일~8월30일

 

 

 

 

◆ 대전

 

 

대전 : 831~ 91

 

 

 

 

◆ 광주

 

 

광주터미널 :829~830

 

 

 

 

◆ 강원

 

 

강릉 : 829~ 92

 

원주 : 829~ 91

 

 

 

 

 

 

◆ 경남

 

 

창원더시티 : 829~ 830

 

 

 

 

 

 

◆ 충청

 

 

청주(북문) : 829~ 91

청주(서문) : 829~ 830

 

 

 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

 

 

일반

 

 

 

 

◆ 경기

 

 

소풍 : 829~ 830

 

 

 

 

◆ 강원

 

 

원주 : 829~ 91

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★ 롯데시네마

 

 

  -디지털 더빙

 

 

극장명     /  예매 가능일시

 

 

 

◆ 서울

 

 

가산하이힐 : 8월29일~ 8월30일

 

강동          : 8월29일~ 8월30일

 

건대입구    : 8월29일~ 8월30일

 

김포공항    : 8월29일~ 8월30일

 

노원          : 8월29일~ 8월30일

 

누리꿈(상암) : 8월29일~ 8월30일

 

신림          : 8월29일~ 8월30일

 

용산          : 8월29일~ 8월30일

 

영등포       : 8월29일~ 8월30일

 

장안          : 8월29일~ 9월4일

 

청량리       : 8월29일~ 8월30일

 

합정          : 8월30일

 

황학          : 8월29일~ 8월30일

 

 

 

 

◆ 경기/인천

 

 

광주터미널    : 8월29일~ 9월3일

 

구리             : 8월29일~ 8월30일

 

라페스타       : 8월29일~ 8월30일

 

마석             : 8월29일

 

부천역          : 8월29일~ 9월1일

 

부평역사       : 8월29일~ 8월30일

 

성남             : 8월31일~ 9월1일

 

성남신흥       : 8월29일~ 9월1일

 

송탄             : 8월29일~ 8월30일

 

안산롯데마트  : 8월29일~ 8월30일

 

안양             : 8월29일~ 8월30일

 

양주고읍       : 8월29일~ 8월30일

 

용인             : 8월29일~ 9월4일

 

인천             : 8월29일~ 8월30일

 

진접             : 8월29일~ 8월30일

 

파주아울렛    : 8월29일~ 8월30일

 

평촌             : 8월29일~ 8월30일

 

 

 

 

◆ 충천/대전

 

 

대전           : 8월29일~ 8월30일

 

서산           : 8월29일~8월30일

 

서청주        : 8월29일~ 8월30일

 

청주           : 8월29일~ 8월30일

 

 

 

 

 

◆ 전라/광주

 

 

광주           : 8월29일~8월30일

 

상무           : 8월29일~ 8월30일

 

전주           : 8월29일~ 8월30일

 

전주평화      : 8월29일~ 8월30일

 

 

 

 

◆ 경상/부산

 

 

경산           : 8월29일~ 8월30일

 

공단(구미)   :8월29일~ 8월30일

 

김해아울렛   : 8월29일~ 8월30일

 

대구광장      : 8월29일~ 8월30일

 

동래            : 8월29일~ 8월30일

 

마산터미널  : 8월29일~ 8월30일

 

부산본점     : 8월29일~ 8월30일

 

사상           : 8월29일~ 8월30일

 

서면(전포동)  : 8월29일~ 8월30일

 

성서           : 8월29일~ 8월30일

 

센텀시티      : 8월29일~ 8월30일

 

대구아카데미  : 8월29일~ 8월30일

 

양산            : 8월29일~ 8월30일

 

울산            : 8월29일~ 8월30일

 

진주            : 8월29일~ 8월30일/9월2일~9월3일

 

진해            : 8월29일~ 8월30일

 

창원            : 8월29일~ 9월1일 

 

포항            : 8월29일

 

 

 

 

◆ 강원

 

 

남원주        : 8월29일~ 8월30일

 

동해            : 8월29일~9월3일

 

 

 

 

 

◆ 제주

 

 

서귀포        : 8월29일

 

제주           : 8월29일~ 8월30일 

 

 

 

 

◆ 대구

 

 

아르떼       : 8월29일~ 8월30일

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

※ 롯데시네마는 더빙만 상영 

 
출처-루리웹 테일러 님


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


근데 나의 에반게리온은 메가박스만 해주더니만..ㅠㅠ

댓글을 달아 주세요